بریدگی ماستوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
درز پالاتوماگزیلاری
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

کانال کاروتید

کانال کاروتید


Carotid canal:
A passage through the petrous part of the temporal that transmits the internal carotid artery and accompanying plexuses of veins and autonomic nerves

کانال کاروتید:

راه عبوری در بخش پتروس استخوان گیجگاهی که شریان کاروتید داخلی و شبکه های وریدی و اعصاب اتونوم همراه آن را منتقل می کند

1 دیدگاه

  1. Cherewers گفت:

    A number of Phase II clinical trials are ongoing and may provide additional mechanistic insights as well as potential activity signals in indications other than lung cancer buy generic cialis Gain and loss of function mutations in the breast cancer gene GATA3 result in differential drug sensitivity

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *