رباط های گلنوهومرال
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
ورید بازیلیک
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

ورید سفالیک
Cephalic vein:
Is a superficial vein in the arm. It is located in the superficial fascia along the anterolateral surface of the biceps brachii muscle

:ورید سفالیک
یک ورید سطحی در بازو است. این ورید در فاسیای سطحی در امتداد سطح قدامی خارجی عضله دوسر بازویی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *