عضله دو سر بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله کوراکوبراکیالیس
Coracobrachialis muscle :

:عضله کوراکوبراکیالیس

Origin:Coracoid process of the scapula

مبداء: زائده کوراکوئید کتف

Insertion:Medial side of the humeral shaft

انتها: سطح داخلی تنه بازو

innervation:Musculocutaneous nerve

عصب دهی: عصب ماسکولوکوتانئوس

Function: Flexion of the arm at the shoulder, and weak adduction

عملکرد:خم کردن بازو در شانه و نزدیک کننده ضعیف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *