عضله کوراکوبراکیالیس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله سه سر بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازویی


Brachialis muscle :

:عضله بازویی

Origin:Medial and lateral surfaces of the humeral shaft

مبداء:سطوح داخلی وخارجی تنه بازو

Insertion:Ulna tuberosity

انتها: برجستگی اولنا

innervation: Musculocutaneous nerve, with contributions from the radial nerve

عصب دهی:عصب ماسکولوکوتانئوس به همراه عصب رادیال

Function:Flexion at the elbow

عملکرد:خم کردن آرنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *