عضله بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله درون گرداننده گرد
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله سه سر بازویی

Triceps brachii muscle :

:عضله سه سر بازویی

Origin:Long head: Infraglenoid tubercle
Lateral head: Posterior of the humerus, superior to the radial groove.
Medial head: Posterior of the humerus, inferior to the radial groove

مبداء:سردراز: تکمه اینفراگلنوئید
سرخارجی: سطح خلفی بازو در بالای شیار رادیال
سرداخلی: سطح خلفی بازو در پایین شیار رادیال

Insertion:Olecranon of the ulna

انتها: اوله کرانون اولنا

innervation: Radial nerve

عصب دهی: عصب رادیال

Function: Extension of forearm at the elbow

عملکرد:باز کردن ساعد درمفصل آرنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *