غضروف اپی گلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
غضروف میخی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

غضروف انگشتری


Cricoid cartilage :
A cartilage of the larynx which consists of an arch and a lamina and articulates with the lower cornua of the thyroid cartilage

:غضروف انگشتری
غضروفی درحنجره که از یک لامینا و یک قوس تشکیل شده است و با شاخ تحتانی غضروف تیروئید مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *