عضله تیرواپیگلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله کریکوآریتنوئید خلفی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله کریکوتیروئیدCricothyroid muscle :

:عضله کریکوتیروئید

Origin: Anterior surface of arch of cricoids

مبدا: سطح قدامی قوس کریکوئید

Insertion: Inferior cornu and lamina of the thyroid cartilage

مقصد: شاخ تحتانی و لامینای غضروف تیروئید

Innervation: External laryngeal branch of superior laryngeal nerve

عصب دهی: عصب حنجره ای خارجی شاخه ای از عصب حنجره ای فوقانی

Function: Makes vocal folds tense, increasing the pitch of voice tone

عملکرد: کشیدن چین های صوتی و زیر کردن صدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *