عضله آری اپیگلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله کریکوتیروئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله تیرواپیگلوتیک


Thyroepiglottic muscle :

:عضله تیرواپیگلوتیک

Origin: Inner surface of thyroid cartilage

مبدا: سطح داخلی غضروف تیروئید

Insertion: Aryepiglottic fold and margin of epiglottis

انتها: چین آری اپی گلوتیک و لبه غضروف اپی گلوت

Innervation: Recurrent laryngeal

عصب دهی: عصب راجعه ی حنجره

Function: open the inlet

عملکرد: باز کردن دهانه حنجره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *