عضله آریتنوئید عرضی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
عضله تیرواپیگلوتیک
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله آری اپیگلوتیک


Origin: Muscular process of arytenoids

مبدا: زائده عضلانی غضروف آریتنوئید


Insertion: Edge of epiglottis

انتها: لبه غضروف اپی گلوت


Innervation: Recurrent laryneal nerve

عصب دهی: عصب راجعه ی حنجره


Function: Close the inlet

عملکرد: بستن دهانه ی حنجره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *