لوبهای کبد
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
رباط کرونری
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط داسی شکل


Falciform ligament :Is a ligament that attaches the liver to the anterior body wall, and separates the liver into the left lobe and right lobe

رباطی است که کبد را به دیواره قدامی شکم متصل کرده و کبد را به دو لوب چپ و راست تقسیم می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *