عضله درون گرداننده گرد
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله کف دستی دراز
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله فلکسور کارپی رادیالیس


Flexor carpi radialis muscle :

:عضله فلکسور کارپی رادیالیس

Origin: Medial epicondyle of humerus

مبداء: اپی کوندیل داخلی بازو

Insertion:Base of metacarpals II and III

انتها:قاعده استخوان های متاکارپال اول و دوم

innervation: Median nerve

عصب دهی: عصب مدین

Function: Flexion and abduction at the wrist

عملکرد:خم کننده و دور کننده در مچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *