عضله فلکسور کارپی رادیالیس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله فلکسور کارپی اولناریس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله کف دستی دراز

Palmaris longus muscle :

:عضله کف دستی دراز

Origin: Medial epicondyle of humerus

مبداء: اپی کوندیل داخلی بازو

Insertion:Tense and tighten the palmar aponeurosis and help flex the hand at the wrist

انتها:کشیدن و محکم کردن آپونوروز کف دستی و کمک به خم کردن دست در مچ

innervation:Median nerve

عصب دهی:عصب مدین

Function:Flexion at the wrist

عملکرد:خم کردن در مچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *