عضله نزدیک کننده انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
پل مغزی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده کوتاه انگشت شست


Flexor hallucis brevis muscle :

: عضله خم کننده کوتاه انگشت شست

Origin: Plantar aspect of the cuneiformis, plantar calcaneocuboid ligament, long plantar ligament

مبدا: سطح پلانتار استخوان کانئیفورم، رباط کالکانئوکوبوئید پلانتار، رباط کف پایی دراز

Insertion: Medial and lateral sides of the base of the first phalanx of the great toe.

انتها: کناره های داخلی و خارجی قاعده اولین بند انگشت شست

Innervation: Medial plantar nerve

عصب دهی: عصب پلانتار داخلی

Function: Flexes the proximal phalanx of the great toe at the metatarsophalangeal joint

عملکرد: خم کردن بند پروگزیمال انگشت شست درمفصل متاتارسوفالانژیال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *