عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله خم کننده کوتاه انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله نزدیک کننده انگشت شست


Adductor hallucis muscle :

:عضله نزدیک کننده انگشت شست

Origin:

Oblique head: Bases of the 2nd, 3rd and 4th metatarsals

Transverse head: Plantar ligaments of the metatarsophalangeal joints of the lateral three digits

:مبدا

سرمایل: قاعده متاتارسال های دوم، سوم و چهارم

سرعرضی :رباط های پلانتار مفاصل متاتارسوفالانژیال سه انگشت خارجی

Insertion: Lateral base of the proximal phalanx of the great toe

انتها: بخش خارجی قاعده بند پروگزیمال انگشت شست

Innervation: Deep branch of lateral plantar nerve

عصب دهی: شاخه عمقی عصب پلانتار خارجی

Function: Adduct the great toe. Assists in forming the transverse arch of the foot

عملکرد: نزدیک کردن انگشت شست. این عضله به شکل گیری قوس عرضی پا کمک می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *