عضلات لومبریکال
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله نزدیک کننده انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک


Flexor digiti minimi brevis muscle :

: عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک

Origin: Base of the fifth metatarsal

مبدا: قاعده متاتارسال پنجم

Insertion: Base of the proximal phalanx of digiti minimi

انتها: قاعده بند پروگزیمال انگشت کوچک

Innervation: Superficial branch of lateral plantar nerve

عصب دهی: شاخه سطحی عصب پلانتار خارجی

Function: Flexes digiti minimi at metatarsophalangeal joint

عملکرد: خم کردن انگشت کوچک در مفصل متاتارسوفالانژیال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *