عضله مربع کف پایی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله خم کننده کوتاه انگشت کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضلات لومبریکال


Lumbrical muscles :

: عضلات لومبریکال

Origin: Tendons of flexor digitorum longus

مبدا: تاندونهای عضله خم کننده دراز انگشتان

Insertion: Extensor hoods of the lateral four digits

انتها: کلاهک بازکننده چهار انگشت خارجی

Innervation: The most medial lumbrical is innervated by the medial plantar nerve and the remaining three are innervated by the lateral plantar nerve.

عصب دهی: داخلی ترین لومبریکال توسط عصب پلانتار داخلی عصب دهی می شود و سه عضله لومبریکال باقی مانده توسط عصب پلانتار خارجی عصب دهی می شوند

Function: Flexes at the metatarsophalangeal joints and extending the interphalangeal joints

عملکرد: خم کردن مفصل متاتارسوفالانژیال و باز کردن مفاصل اینترفالانژیال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *