عضله خم کننده عمقی انگشتان
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله درون گرداننده مربعی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله خم کننده دراز شست

Flexor pollicis longus muscle :

:عضله خم کننده دراز شست

Origin: Anterior surface of the radius, and surrounding interosseous membrane

مبداء: سطح قدامی رادیوس و غشا بین استخوانی مجاور

Insertion:Base of the distal phalanx of the thumb

انتها:قاعده بند دیستال انگشت شست

innervation:Median nerve (anterior interosseous branch)

عصب دهی: عصب مدین (شاخه بین استخوانی قدامی)

Function: : Flexes the interphalangeal joint and metacarpophalangeal joint of the thumb

عملکرد:خم کردن مفاصل اینترفالانژیال و متاکارپوفالانژیال شست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *