عضله خم کننده دراز شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله براکیورادیالیس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله درون گرداننده مربعیPronator quadratus muscle :

:عضله درون گرداننده مربعی

Origin: Anterior surface of the ulna

مبداء:سطح قدامی اولنا

Insertion:Anterior surface of the radius

انتها:سطح قدامی رادیوس

innervation: Median nerve (anterior interosseous branch)

عصب دهی: عصب مدین (شاخه بین استخوانی قدامی)

Function: Pronates the forearm

عملکرد: پرونیشن ساعد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *