عضله درون گرداننده مربعی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله اکستنسورکارپی رادیالیس لونگوس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله براکیورادیالیس

Brachioradialis muscle :

:عضله براکیورادیالیس

Origin:Upper 2/3 of thelateral supracondylar ridge of humerus

مبداء:دو سوم فوقانی ستیغ سوپراکوندیلار خارجی بازو

Insertion:Base of styloid process of radius

انتها: قاعده زائده استایلوئید رادیوس

innervation: Radial nerve

عصب دهی:عصب رادیال

Function:Flexes at the elbow

عملکرد:خم کردن آرنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *