عضله براکیورادیالیس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اکستنسورکارپی رادیالیس لونگوس

Extensor carpi radialis longus muscle :

:عضله اکستنسور کارپی رادیالیس لونگوس

Origin: Supracondylar ridge of humerus

مبداء: ستیغ سوپراکوندیلار بازو

Insertion:Base of metacarpal bones II and III

انتها:انتها: قاعده استخوان های متاکارپال دوم و سوم

innervation: Radial nerve

عصب دهی:عصب رادیال

Function:Extends and abducts the wrist

عملکرد: باز کردن و دور کردن در مچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *