عضله اکستنسورکارپی رادیالیس لونگوس
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله بازکننده انگشتان
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس
Extensor carpi radialis brevis muscle :

:عضله اکستنسور کارپی رادیالیس برویس

Origin: Lateral epicondyle of humerus

مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو

Insertion:Base of metacarpal bones II and III

انتها: قاعده استخوان های متاکارپال دوم و سوم

innervation: Posterior interosseous nerve (deep branch of radial nerve)

عصب دهی: عصب بین استخوانی خلفی (شاخه عمقی عصب رادیال)

Function: Extends and abducts the wrist

عملکرد:باز کردن و دور کردن در مچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *