خار اسفنوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
سوراخ اسپاینوزوم
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

سوراخ بیضی

سوراخ بیضی


Foramen ovale :
Is a foramen in the greater wing of the sphenoid bone that is posterolateral to the foramen rotundum and anteromedial to the foramen spinosum. Posterior and medial to the foramen is the opening for the carotid canal

سوراخ بیضی:

سوراخی در بال بزرگ استخوان اسفنوئید که در خارج و عقب سوراخ روتاندوم و قدام و داخل سوراخ اسپانیازوم قرار گرفته است. در خلف و داخل سوراخ منفذی برای کانال کاروتید قرارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *