صفحه ی غربالی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ بیضی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ روتاندوم

سوراخ روتاندوم

سوراخ روتاندوم


Foramen rotundum:
A circular aperture in the anterior and medial part of the greater wing of the sphenoid that gives passage to the maxillary nerve

سوراخ روتاندوم:

روزنه ای دایره ای شکل در قسمت قدامی و داخلی بال بزرگ استخوان اسفنوئید که مسیر عبوری برای عصب ماگزیلاری ایجاد می کند

دیدگاه ها بسته شده است