بطن سوم
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
شاخ قدامی بطن طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

بطن چهارمFourth ventricle :

Is one of the components of the ventricular system in the brain that extends from the cerebral aqueduct to the obex and is filled with CSF

: بطن چهارم

یکی از اجزای سیستم بطنی مغز می‌باشد که از قنات مغزی تا اوبکس امتداد دارد و توسط مایع مغزی نخاعی پر شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *