خط قوسی ایلیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
سطح گوشی ایلیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

برجستگی ایلیاک


Iliac tuberosity:
Behind the iliac fossa is a rough surface, divided into two portions, an anterior and a posterior. The posterior portion, known as the iliac tuberosity

:برجستگی ایلیاک
در پشت حفره ایلیاک سطح خشنی است که به دو قسمت قدامی و خلفی تقسیم می شود. قسمت خلفی آن برجستگی ایلیاک نام دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *