پایک مخچه ای میانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پایک مخچه ای فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

پایک مخچه ای تحتانی


Inferior cerebellar peduncle:

A thick rope-like strand situated between the lower part of the fourth ventricle and the roots of the glossopharyngeal and vagus nerves and connects the cerebellum to the medulla

:پایک مخچه ای تحتانی

یک رشته طناب مانند ضخیم که بین بخش تحتانی بطن چهارم و ریشه های اعصاب گلوسوفارنژیال و واگ قرار گرفته است و مخچه را به بصل النخاع وصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *