غشای تکتوریال
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
پایک مخچه ای تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

پایک مخچه ای میانی


Middle cerebellar peduncle:

Are a paired white matter fiber tracts that connect the cerebellum to the pons and are the fibers arise from the pontine nucleus to the opposite hemisphere of the cerebellar cortex

:پایک مخچه ای میانی

دستجات زوجی از ماده سفید هستند که مخچه را به پل مغزی متصل می کنند و الیافی هستند که از هسته پلی به نیمکره سمت مقابل مغز می روند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *