شاخ ایسکیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خط شانه ای پوبیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

شاخ تحتانی پوبیس


Inferior pubic ramus:
Is thin and flattened. It passes lateralward and downward from the medial end of the superior ramus; it becomes narrower as it descends and joins with the inferior ramus of the ischium below the obturator foramen

:شاخ تحتانی پوبیس
نازک و مسطح می باشد. از بخش داخلی انتهای داخلی شاخ فوقانی به سمت پایین و خارج حرکت می کند، به هنگام نزول نازکتر شده و به شاخ تحتانی ایسکیوم در پایین سوراخ ابتوراتور می پیوندد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *