رباط نخاعی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
ماده خاکستری نخاع
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

عضله اینترترانسورسوس


Intertransversus muscle:
Any of the paired muscles between the transverse processes of adjacent vertebrae

:عضله اینترترانسورسوس
عضلات زوجی که بین زوائد عرضی مهره های مجاور قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *