ایلیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
پوبیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

ایسکیوم


Ischium :
Forms the lower and back part of the hip bone, situated below the ilium and behind the pubis

:ایسکیوم
قسمت تحتانی و عقبی استخوان هیپ را تشکیل می دهد ، این استخوان در پایین ایلیوم و پشت پوبیس قرار دارد

دیدگاه ها بسته شده است