غشاء بین استخوانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
منیسک داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

منیسک خارجیLateral meniscus:
Is a fibrocartilaginous band that is attached to the shin and is located on the outer side of the knee. This C-shaped, rubbery, cartilage plays a key role in maintaining stability of the knee

:منیسک خارجی
نوار فیبری-غضروفی است که به ساق وصل شده و در قسمت بیرونی زانو قرار دارد. این غضروف سی شکل و الاستیکی نقش اساسی در حفظ ثبات زانو دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *