صفحه داخلی زائده پتریگوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
حفره ی اسکافوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

صفحه خارجی زائده پتریگوئید

صفحه خارجی


Lateral plate of pterygoid process:
A broad thin plate that forms the lateral part of the pterygoid process and gives attachment to the lateral pterygoid muscle on its lateral surface and to the medial pterygoid muscle on its medial surface

صفحه خارجی زائده پتریگوئید:

صفحه ای نازک پهن که بخش خارجی زائده ی پتریگوئید را شکل می دهد و محل اتصال برای عضله ی پتریگوئید خارجی در سطح خارجی خود و عضله ی پتریگوئید داخلی در سطح داخلی خود می دهد

1 دیدگاه

  1. OffiliJar گفت:

    The results of this study demonstrate that the personal, social, and structural factors influencing women s AET persistence are complex and can shift over time cialis 5mg best price ۹۱; Clowning in the USSR 96, p

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *