زوائد کلنوئید قدامی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
صفحه خارجی زائده پتریگوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

صفحه داخلی زائده پتریگوئید

صفحه داخلی


Medial plate of pterygoid process:
A long narrow plate that forms the medial part of the pterygoid process, terminates in the pterygoid hamulus, and forms with its lateral surface part of the pterygoid fossa and with its medial surface the lateral boundary of a choana

صفحه داخلی زائده پتریگوئید:

یک صفحه ی نازک بلند که بخش داخلی زائده ی پتریگوئید را تشکیل می دهد، انتهایش در هومولوس پتریگوئید است و با سطح خارجی خود حفره ی پتریگوئید و با سطح داخلی خود مرز خارجی کونا را ایجاد می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *