شریان ایلئوکولیک
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان رکتال فوقانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان کولیک چپ


Left colic artery :
Is the first branch of the inferior mesenteric artery that supplies the distal thirds of the transverse colon

:شریان کولیک چپ
اولین شاخه ای از شریان مزانتریک تحتانی است که یک سوم انتهایی کولون عرضی را خونرسانی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *