عضله ی بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی

عضله ی چین دهنده ی ابرو
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله بینی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی
Levator labii superioris alaeque nasal muscle :

:عضله بالابرنده ی لب فوقانی و پره بینی

Origin: Nasal bone, frontal process of the maxilla

مبدا: استخوان بینی و زائده فرونتال فک فوقانی

Insertion: Nostril and upper lip

انتها : سوراخ بینی و لب بالا

Innervation: Buccal branch of facial nerve

عصب دهی: شاخه ی بوکال عصب صورتی

Function: Dilates the nostril, elevates the upper lip and wing of the nose

عملکرد: سوراخ بینی را گشاد می کند، لب بالا و پره های بینی را بالا می برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *