بندهای دیستال انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
رباط ساکرواسپاینوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

رباط سر استخوان رانLigament of the head of the femur:
Is a triangular, somewhat flattened band implanted by its apex into the antero-superior part of the fovea capitis femoris; its base is attached by two bands, one into either side of the acetabular notch

:رباط سر استخوان ران
رباط مثلثی یا پهنی است که راس آن به قسمت قدامی فوقانی حفره سر فمور متصل است و قاعده آن از طریق دو باند به طرفین بریدگی استابولوم متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *