عضله ماضغه
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله پتریگوئید خارجی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پتریگوئید داخلی

Medial pterygoid muscle :

:عضله پتریگوئید داخلی

Origin:

Superficial head: Maxilla bone

Deep head: Medial surface of lateral pterygoid plate of the sphenoid bone

:مبدا

سر سطحی: استخوان فک بالا

سر عمقی: سطح داخلی صفحه پتریگوئید خارجی استخوان اسفنوئید

Insertion: Ramus of the mandible, near the angle of mandible

انتها: شاخ فک پایین، نزدیک زاویه مندیبل

Innervation: Mandibular nerve

عصب دهی: عصب مندیبولار

Function: Elevates the mandible, closing the mouth

عملکرد: با بالا بردن فک پایین، دهان را می بندد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *