زبانه
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
ناودان مایلوهایوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خط مایلوهایوئید

خط مایلوهایوئید


Mylohyoid line:
A ridge on the inner side of the bone of the lower jaw extending from the junction of the two halves of the bone in front to the last molar on each side and giving attachment to the mylohyoid muscle and to the superior constrictor of the pharynx

خط مایلوهایوئید:

ستیغی بر سطح داخلی استخوان فک پایین که از محل اتصال دو نیمه ی استخوان در قدام تا آ خرین دندان آسیا درهر سمت امتداد یافته و محل اتصال عضلات مایلوهایوئید و تنگ کننده ی فوقانی حلق می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *