ستیغ فرونتال
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ کور
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان بویایی

ناودان بویایی


Olfactory groove:
In the anterior cranial fossa, a longitudinal depression on the superior surface of the ethmoid bone on each side of the crista galli

ناودان بویایی:

یک فرورفتگی طولی بر سطح فوقانی استخوان اتموئید در هر طرف زائده تاج خروسی می باشد که در در حفره ی کرانیال قدامی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *