سوراخ بیضی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
شکاف فوق کاسه چشمی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

کانال اپتیک

کانال اپتیک


Optic canal:
The passage through the orbit of the eye in the lesser wing of the sphenoid bone that is traversed by the optic nerve and ophthalmic artery

کانال اپتیک:

راه عبوری در کاسه ی چشم در بال کوچک استخوان اسفنوئید عصب اپتیک و شریان افتالمیک از آن عبور می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *