کانال اپتیک
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
زوائد کلنوئید قدامی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

شکاف فوق کاسه چشمی

شکاف فوق کاسه چشمی


Supraorbital fissure:
Fissure that situated superiorly between the greater wing and the lesser wing of the sphenoid bone

شکاف فوق کاسه چشمی:

شکافی که در بالا بین بال بزرگ و بال کوچک استخوان اسفنوئید قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *