شاخه عمقی عصب اولنار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شاخه پشتی عصب اولنار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب کف دستی انگشتان(ازعصب مدین)
Palmar digital nerve (from median):
Digital cutaneous branches of median nerve divided to the proper palmar digital branch and the common palmar digital branch: The proper palmar digital branch gives out three digital branches to the lateral one and a half digits. The digital branch to the index finger also supplies the first lumbrical. The common palmar digital branch divides further into two branches. Both the medial and lateral branches supply the second and third interdigital clefts with adjoining index, middle, and lateral half of ring finger. The lateral branch also supplies the second lumbrical.

:عصب کف دستی انگشتان(ازعصب مدین)
شاخه های جلدی انگشتی عصب مدین به شاخه های انگشتی کف دستی خاص و انگشتی کف دستی مشترک تقسیم میشود: شاخه انگشتی کف دستی خاص، سه شاخه انگشتی به یک و نیم انگشت خارجی می دهد. شاخه انگشتی مربوط به انگشت اشاره اولین لومبریکال را نیزعصب می دهد. شاخه انگشتی کف دستی مشترک به دو شاخه تقسیم می شود: شاخه های داخلی و خارجی فضای بین انگشتی دوم و سوم در سطوح مجاورانگشتان اشاره، میانی و نیمه خارجی انگشت حلقه را عصب دهی می کند. شاخه خارجی لومبریکال دوم را نیز عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *