عصب کف دستی انگشتان (ازعصب اولنار)
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب کف دستی انگشتان(ازعصب مدین)
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شاخه عمقی عصب اولنارDeep branch of the ulnar nerve:
It accompanies the deep branch of the ulnar artery. It supplies the abductor digiti minimi muscle, flexor digiti minimi muscle, opponens digitiminimi muscle, the 3rd and 4th lumbricals all the palmar and dorsal interossei muscles and the adductor pollicis muscle

:شاخه عمقی عصب اولنار
این عصب شاخه عمقی شریان اولنار را همراهی می کند و عصب دهی عضلات دورکننده، خم کننده و اپوننس انگشت کوچک، لومبریکال های سوم و چهارم، تمام عضلات بین استخوانی پالمار و دورسال و عضله نزدیک کننده شست را برعهده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *