شاخه سطحی عصب اولنار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شاخه عمقی عصب اولنار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب کف دستی انگشتان (ازعصب اولنار)Palmar digital nerve (from ulnar):
The superficial branch of the ulnar nerve divides into a proper palmar digital nerve, which supplies the medial side of the fifth digit and a common palmar digital nerve which divides into two proper palmar digital nerves that supply the adjacent sides of the fourth and fifth digits.

:عصب کف دستی انگشتان (ازعصب اولنار)
شاخه سطحی عصب اولنار به یک عصب انگشتی کف دستی خاص (که قسمت داخلی انگشت پنجم را عصب میدهد) و یک عصب انگشتی کف دستی مشترک (که به دو عصب انگشتی کف دستی خاص تقسیم شده و سطوح مجاورانگشتان چهارم و پنجم را عصب می دهد)، تقسیم میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *