شریان ساب کلاوین راست
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ورید های بین دنده ای
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان پریکاردیوفرنیک


Pericardiophrenic artery:
Is a branch of the internal thoracic artery that originates at the level of the lower margin of the manubrium and runs with the phrenic nerve

:شریان پریکاردیوفرنیک
شاخه ای از شریان سینه ای داخلی است که در کناره ی تحتانی مانوبریوم از آن جدا شده و همراه با عصب فرنیک طی مسیر می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *