اکستنسوررتیناکولوم تحتانی پا
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
سمفیز پوبیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

پرونئال رتیناکولوم


Peroneal retinaculum:
Are fibrous retaining bands which bind down the tendons of the peroneus longus and brevis

:پرونئال رتیناکولوم
نوارهای نگهدارنده هستند که تاندونهای پرونئوس لونگوس و برویس را کنار هم نگه می دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *