چین کامی زبانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
فاسیای فانژیوبازیلار
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

بن بست پیریفورم


Piriformis recess :
A deep depression in the wall of the laryngeal pharynx lying lateral to the orifice of the larynx

:بن بست پیریفورم
یک فرورفتگی عمیق در جدار حلق حنجره که خارج دهانه حنجره قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *