زائده ی کلنوئید میانی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
توبرکولوم سلا
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زوائد کلنوئید خلفی

زوائد کلنوئید خلفی


Posterior clinoid prcesses:
The posterior boundary of the superior surface of sphenoid bone is formed by a square-shaped plate of bone, the dorsum sellæ; ending at its superior angles in two tubercles, that is posterior clinoid processes

زوائد کلنوئید خلفی:

مرز خلفی از سطح بالایی استخوان اسفنوئید توسط یک صفحه ای مربع شکل استخوان تشکیل می شود. در زوایای فوقانی خود به دو تکمه منتهی می شود که زوائد کلینوئید خلفی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *