رباط کونوئید
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رباط حلقوی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مفصل رادیولنار پروگزیمال


Proximal radioulnar joint:
Is an articulation between the head of the radius, and the radial notch of the ulna. This joint is classified as pivot joints, responsible for pronation and supination of the forearm

:مفصل رادیولنار پروگزیمال
مفصل بین سر رادیوس و بریدگی رادیال استخوان اولنا است. این مفصل از نوع محوری می باشد و مسئول پروناسیون و سوپیناسیون ساعد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *