زائده ی ماستوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
آستریون
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

پتریون

پتریون


Pterion:
A craniometric point in the region of the sphenoid fontanelle, at the junction of the greater wing of the sphenoid, the squamous temporal, the frontal, and the parietal bones

پتریون:

نقطه ی جهت اندازه گیری جمجمه در ناحیه ی فونتانل اسفنوئید می باشد که در محل اتصال بال بزرگ اسفنوئید، صدف استخوان گیجگاهی و استخوان های پیشانی و آهیانه قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *